1 . Visily Eyes

2 . Visual EyesΒ 

3 . Adobe Firefly

4 . Mockplus

5 . Balsamiq

6. Design Sparks

7 . UX Squid